ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Με τη δημόσια παρέμβασή μας για τη «Ζωντανή ελληνική οικονομία», υποστηρίζουμε πως ο δρόμος για μακρόπνοα υγιή και ζωντανή ανάκαμψη της χώρας από την κρίση διέρχεται μέσα από έναν οικολογικά και κοινωνικά βιώσιμο μετασχηματισμό.

Διαπιστώνουμε ότι η ελληνική οικονομία ήταν διαχρονικά - και εξακολουθεί να είναι - οικολογικά «τυφλή». Ενώ η άρρηκτη εξάρτηση της κοινωνικής ευημερίας με την ποιότητα τού περιβάλλοντος θεωρείται αδιαμφισβήτητη, εντούτοις αυτή η ζωτική σχέση ποτέ δεν αποτυπώθηκε στα μεγέθη και τους δείκτες οικονομικής προόδου και στις οικονομικές πολιτικές. Υποστηρίζουμε την ανάγκη για ενσωμάτωση δεικτών αειφορίας και του περιβαλλοντικού κόστους σε όλες τις πολιτικές.

Διαπιστώνουμε ότι το ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης βασίστηκε διαχρονικά στην ατιμωρησία και την επιβάρυνση του συνόλου της κοινωνίας με τις οικονομικές και οικολογικές επιπτώσεις του περιβαλλοντικού εγκλήματος. Υποστηρίζουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και οριζόντια πολιτική ενσωμάτωση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα διαχρονικά υποσκάπτει τις προοπτικές για βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα και κοινωνική οικονομία, υποστηρίζοντας στην πράξη την αδιαφάνεια, τις πελατειακές σχέσεις, την κακονομία και την περιφρόνηση των δικαστικών αποφάσεων, τον ασαφή και περίπλοκο σχεδιασμό. Υποστηρίζουμε μια Πολιτεία απόλυτης διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας, συμμετοχικότητας, κινήτρων για τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, ασφάλειας δικαίου και σαφών κανόνων για όλους.

Διαπιστώνουμε ότι η ελληνική κοινωνία παραμένει ουσιαστικά αμέτοχη και αποστασιοποιημένη από την αναπτυξιακή και παραγωγική διαδικασία. Υποστηρίζουμε μια κοινωνία γνώσης, συμμετοχής και αλληλεγγύης, διατύπωσης και διεκδίκησης θετικών λύσεων.
Διαπιστώνουμε ότι η ελληνική κοινωνία διαθέτει σε κατάσταση αργής αφύπνισης σημαντικό δυναμικό για τη διεκδίκηση και υποστήριξη μιας πραγματικά βιώσιμης οικονομίας. Υποστηρίζουμε λύσεις για μια παραγωγικά ισχυρή και κοινωνικά δίκαιη οικονομία.

Διαπιστώνουμε ότι η αναπτυξιακή πορεία που ακολούθησε απαρέγκλιτα η χώρα κατά τις τελευταίες δεκαετίες δημιούργησε ένα ανυπολόγιστο οικολογικό έλλειμμα. Υποστηρίζουμε την ανάγκη για οικολογικό μετασχηματισμό των βασικών τομέων της πραγματικής οικονομίας και απόλυτη διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία του κράτους και όλων των επιχειρήσεων.

Διαβάστε την πρότασή μας. Δεν απευθύνεται μόνο στους πολιτικούς. Απευθύνεται σε όλους εκείνους που βλέπουν ότι η κρίση ίσως είναι ευκαιρία για θετική αλλαγή και διατηρούν ρεαλιστικά ζωντανή την ελπίδα για δυναμική και δίκαιη διέξοδο από την κρίση.